Праваабарончы цэнтр “Вясна” ліквідаваны Вярхоўным судом выключна за ўдзел у назіраньні падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году. Толькі гэтае “парушэньне” лягло ў аснову рашэньня судзьдзі аб закрыцьці арганізацыі. Прапануем да ўвагі Папярэджаньне Міністэрства юстыцыі ад 28 жніўня 2001 году і Пастанова Цэнтральнай камісіі ад 8 верасьня 2001 году, на падствае якіх ліквідаваная “Вясна”.

2003 2003-10-29T10:00:00+0200 1970-01-01T03:00:00+0300 be Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА» Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА»
Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА»

ПІСЬМОВАЕ ПАПЯРЭДЖАНЬНЕ
МІНІСТЭРСТВА ЮСТЫЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ РАДЗЕ ГРАМАДСКАГА АБ'ЯДАННЯ "ПРАВААБАРОНЧЫ ЦЭНТР "ВЯСНА"
ад 28.08.2001 года
У адпаведнасці з артыкулам 25 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб грамадскіх аб'яднаннях" Міністэрства юстыцыі запатрабавала ад Гра-мадскага аб'яднання "Праваабарончы цэнтр "Вясна" пратаколы па-седжанняў выбарных органаў, пачынаючы з кастрычніка 2000 г. і звесткі аб наяўнасці арганізацыйных адзінак і пастаноўцы іх на ўлік ці рэгістрацыі.
Пратаколы ці акты рэвізійнай камісіі і звесткі аб арганізацыйных адзінках наогул не прадстаўлены, а пратаколы Рады не ў поўнай коль-касці і без дадаткаў, якія азначаны ў іх тэксце, а асобныя з іх пад адным нумарам і маюць іншую дату і змест.
Данесена сем пратаколаў без дадаткаў (№92, 134-138, 145 і 230). Зыходзячы з нумерацыі, адсутнічае трыццаць адзін пратакол.
Больш таго, Міністэрства юстыцыі мае інфармацыю аб тым, што афармленне пратаколаў па вызначэншо назіральнікаў не адпавядае пат-рабаванням справаводству (пратакол не падпісаны, не вызначаны про-звішчы тых, адносна каго прымаліся рашэнні і г.д.) і яны дасылаюцца на месцы, дзе выкарыстоўваюцца.
Акрамя таго, ад аб'яднання ў Міністэрства юстыцыі паступілі лісты ад імя шэрагу грамадскіх аб'яднанняў (значная частка прад-стаўнікоў гэтых аб'яднанняў адмовілася ад удзелу ў падрыхтоўцы лістоў), якія не падпісаны кіраўнікамі гэтых аб'яднанняў ці асобамі імі ўпаўнаважанымі, чым парушаны патрабаванні Прыкладной інструцыі па справаводству ў міністэрствах, дзяржаўных камітэтах і іншых цэнтральных органах кіравання, установах, арганізацыях і на прадпрыемствах Рэспублікі Беларусь, зацверджанай загадам Дзяр-жаўнага камітэта па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь ад ' 25.05.1999за №13.
Пры такіх абставінах Радзе Грамадскага аб'яднання "Праваабарон-чы цэнтр "Вясна" вынесена пісьмовае папярэджанне.
Аб прынятых мерах неабходна паведаміць у Міністэрства ў двух-тыднёвы тэрмін з прадстаўленнем пратакола Рады.
Адначасова растлумачваем, што пры наяўнасці паўторных на працягу года парушэнняў, за якія ўжо выносілася пісьмовае папярэджанне, можа быць узнята пытанне аб ліквідацыі аб'яднання.
Начольнік Упраўлення грамадскіх аб'яднанняў
М.М. Сухінін

О НАРУШЕН?#152;?#152; ТРЕБОВАН?#152;Й ?#152;ЗБ?#152;РАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛ?#152;К?#152; БЕЛАРУСЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕД?#152;НЕН?#152;ЕМ «ПРАВОЗАЩ?#152;ТНЫЙ ЦЕНТР "ВЕСНА"» ПР?#152; НАПРАВЛЕН?#152;?#152; НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 8 сентября 2001 г.
В соответствии с частью третьей статьи 13 ?#152;збирательного кодекса Республики Беларусь при проведении выборов имеют право присутствовать наблюдатели в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканках референдумов (далее — Центральная комиссия). Постановлением Центральной комиссии от 8 июня 2001 г. «О порядке применения части третьей статьи 13 ?#152;збирательного кодекса Республики Беларусь при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2001 году» предусмотрено, что руководящие органы политических партий, других общественных объединений имеют право направлять своих членов в качестве наблюдателей на заседания любых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь и на участки для голосования.
Документом о направлении наблюдателя от общественного объединения является протокол или выписка из протокола заседания руководящего органа. В этих документах указываются название, адрес и номер телефона руководящего органа общественного объединения, дата принятия решения, фамилия, имя, отчество наблюдателя, указание о том, что он является членом направившего его общественного объединения, место жительства наблюдателя, наименование комиссии по выборам Президента Республики Беларусь или номер участка для голосования, куда он направляется.
В ходе избирательной кампании установлено, что общественное объединение «Правозащитный центр "Весна"» нарушило установленный порядок направления наблюдателей на заседания комиссий по выборам Президента Республики Беларусь и на участки для голосования.
Так, общественным объединением «Правозащитный центр "Весна"» в Могилевскую и Брестскую области направлялись незаполненные бланки выписок из протоколов заседаний Рады от 18 июня, 1 июля, 22 июля, 5 августа 2001 года. Указанные бланки впоследствии заполнялись произвольно на имя граждан, в отношении которых решение о направлении их наблюдателями не принималось, и которые не являются членами данного общественного объединения.
Сотрудниками Министерства юстиции Республики Беларусь и Прокуратуры Республики Беларусь проведена проверка соблюдения законности общественным объединением «Правозащитный центр "Весна"» при направлении наблюдателей. В результате проверки установлено, что Радой общественного объединения «Правозащитный центр "Весна"» решений о направлении членов данной организации в качестве наблюдателей в избирательные комиссии и на участки для голосования не принималось. Однако в избирательные комиссии и на участки для голосования представлены выписки из протоколов заседания Рады указанного объединения от 18 июня, 1 июля, 22 июля, 5 августа 2001 года.
Помимо этого, Поставской районной прокуратурой установлено, что член общественного [объединения «Правозащитный центр «Весна» Яголдо М.В. предложила Кишкурно О.В. осу-[ществлять наблюдение от общественного объединения «Белорусская организация трудящихся женщин», а Кузьмич Т.П. — от «Правозащитного центра "Весна"». За осуществление наблюдения Яголдо М.В. обещала каждой из них выплатить после окончания выборов вознаграждение в сумме 25 долларов США. Яголдо М.В. также предложила осуществлять наблюдение Канашу М.М. от общественной организации «Фонд имени Льва Сапеги». Кузьмин Т.?#152;., Кишкурно О.В. и Канаш М.М. пояснили, что не являются членами каких-либо общественных объединений, а выписки из Протоколов заседаний Яголдо М.В. заполняла в присутствии указанных граждан.
Аналогичным образом были направлены наблюдателями от общественного объединения [«Правозащитный центр "Весна"» в участковые комиссии участков для голосования № 30, 46 [Новогрудского района Бартош В.С. и Лобан В.Н.
Таким образом, направление наблюдателей от общественного объединения «Правозащитный центр "Весна"» в порядке, предусмотренном вышеназванным постановлением Централь-ной комиссии, не проводилось. В связи с этим протоколы (выписки из протоколов) заседания Вады этого общественного объединения от 18 июня, 1 июля, 22 июля, 5 августа т.г. не могут •ассматриваться в качестве документов о направлении наблюдателей, а лица, которым такие Документы выданы, не могут являться наблюдателями.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 13 и 33 ?#152;збирательного кодекса Республики Беларусь, Центральная комиссия постановляет:
1. Считать протоколы (выписки из протоколов) заседания Рады общественного объединения «Правозащитный центр "Весна"» от 18 июня, 1 июля, 22 июля, 5 августа 2001 г. о направлении наблюдателей не имеющими юридической силы.
2. Областным, Минской городской, районным, городским, районным в городах, а также
астковым комиссиям отменить аккредитацию наблюдателей, направленных общественным
цинением «Правозащитный центр "Весна"» 18 июня, 1 июля, 22 июля, 5 августа 2001 г.
3. Лица, в отношении которых отменена аккредитация в качестве наблюдателей, не вправе
; находиться на заседаниях территориальных и участковых комиссий, а также в помещениях
[ голосования.

[Председатель комиссии Л. Ермошина
Секретарь комиссии Н. Лозовик

Апошнія навіны

Партнёрства

Сяброўства